Privacybeleid

Centrum voor Hechting en Trauma

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt je steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 4 februari 2019.

Het Centrum voor Hechting en Trauma verwerkt persoonsgegevens van zowel eventuele freelancers en cursisten. Het verwerken van persoonsgegevens voor mogelijke deelnemers begint bij aanmelding en eindigt pas vaak wanneer ze oud-student of alumni zijn geworden.
Het Centrum voor Hechting en Trauma hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe het Centrum voor Hechting en Trauma omgaat met persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s: www.centrumvoorhechtingentrauma.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Het Centrum voor Hechting en Trauma doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Centrum voor Hechting en Trauma houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat het Centrum voor Hechting en Trauma t.a.v. persoonsgegevens in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze is verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als hij deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteren.

Het Centrum voor Hechting en Trauma is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met de directie van het Centrum voor Hechting en Trauma wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Centrum voor Hechting en Trauma
Hoofdweg 70
7382 BK Klarenbeek
info@centrumvoorhechtingentrauma.nl
06-57722062

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door het Centrum voor Hechting en Trauma verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- verzorgen van studentenadministratie (bijv. opleidingsovereenkomst, aanvraag accreditaties);
- inzicht behouden / verkrijgen in studievoortgang;
- organiseren van het onderwijs;
- innen van lesgelden;
- archivering o.a. om te voldoen aan wettelijke of branche gerelateerde bewaarplicht;
- contact gegevens voor het registeren van vragen en incidentmeldingen;
- opslaan en verwerken van gegevens van alumni en externe relaties ten behoeve van communicatie en administratie;
- om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren;
- e-mail correspondentie;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Centrum voor Hechting en Trauma de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

- Gegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank - en girorekeningnummer;
- foto’s en videobeelden met of zonder geluid.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens gevraagd, zoals etnische afkomst/ politieke en religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.

Website
- Google analytics
De genoemde website gaat in de toekomst gebruik maken van het statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de betreffende website, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie safeguarding your data: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

- Overige
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsites zijn verbonden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan het Centrum voor Hechting en Trauma geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Het Centrum voor Hechting en Trauma geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

- DropBox
Het Centrum voor Hechting en Trauma maakt gebruik van tijdelijk gegevensopslag in DropBox. Dropbox verwacht de AVG voor 25 mei 2018 volledig na te leven.
Verder zal het Centrum voor Hechting en Trauma de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Het Centrum voor Hechting en Trauma verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Het Centrum voor Hechting en Trauma bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerder genoemde doelen te realiseren. Het Centrum voor Hechting en Trauma vernietigt de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn, tenzij de gegevens bedoeld zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
In principe geld voor cursistengegevens een bewaartermijn van 2 jaar nadat de student de school heeft verlaten. Adresgegevens van (oud)studenten blijven bewaard voor het organiseren van reünies. De digitale versie van de eindwerkstukken blijven blijvend bewaard.
Studentenwerk zoals opdrachten en verslagen worden digitaal bewaard en voor de eeuwigheid gearchiveerd.

Beveiliging
Het Centrum voor Hechting en Trauma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft hij de volgende maatregelen genomen:
- het Centrum voor Hechting en Trauma beschikt over 1 laptop. De laptop is versleuteld.
- medewerkers vergrendelen hun computer bij het weglopen van de werkplek.
- gevoelige bestanden worden versleutelt met programma’s zoals 7zip en AES Crypt
- de laptop is voorzien van antivirus software
- de website is voorzien van SSL-certificaat
- er wordt gebruik gemaakt van twee-staps-verificatie voor Dropbox, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor hackers niet genoeg hebben aan gebruikersnaam en wachtwoord. De toegangscode om in te loggen wordt verzonden naar een vertrouwd apparaat.
- software en besturingssysteem computers worden automatisch geüpdatet
- persoonsgegevens op papier worden bewaard in een afgesloten dossierkast.
- e-mail; Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die de medewerker van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.
- studenten zijn verplicht tot geheimhouding aangaan de wat wordt besproken tijdens de opleiding

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke het Centrum voor Hechting en Trauma van je heeft. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het Centrum voor Hechting en Trauma of door een van diens verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door het Centrum voor Hechting en Trauma te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de directie van het Centrum voor Hechting en Trauma. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met de directie van het Centrum voor Hechting en Trauma.